Chế độ học bổng

Học bổng

Phần thưởng Số tiền học bổng Các điều kiện
Giải thưởng cao nhất JPY 50,000
(được trả tại lễ tốt nghiệp)
1. Tỷ lệ tham dự tốt
2. Kết quả học tập xuất sắc
3. Vào các trường đại học và trường trung cấp đã được quyết định
* Ở trên được đánh giá toàn diện và Quyết định
Giải thưởng suất sắc JPY 30,000
(được trả tại lễ tốt nghiệp)
1. Tỷ lệ tham dự tốt
2. Kết quả học tập xuất sắc
3. Vào các trường đại học và trường trung cấp đã được quyết định
* Ở trên được đánh giá toàn diện và Quyết định
Giải thưởng hiệu trưởng nhà trường JPY 20,000
(được trả tại lễ tốt nghiệp)
1. Tỷ lệ tham dự tốt
2. Nghiêm túc làm việc về học tập
3. Học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động của trường.
* Ở trên được đánh giá toàn diện và Quyết định
Giải thưởng chuyên cần JPY 5,000
(trao trong 6 tháng)
1. Tỷ lệ có mặt : 100%*
2. Có thái độ học tập nghiêm túc và tích cực
* 6 tháng học sinh không đến muộn, về đi sớm, không nghỉ học

Kết quả đậu thi năng lực nhật ngữ (JLPT) Đối tượng các nước không sử dụng chữ Kanji

Các điều kiện Số tiền học bổng
Năm đầu tiên Đã vượt qua N4 JPY 5,000
Đã vượt qua N3 JPY 10,000
Năm 1 và 2 Đã vượt qua N2 JPY 20,000
Đã vượt qua N1 JPY 30,000

Kết quả đậu thi năng lực nhật ngữ (JLPT) Đối tượng các nước sử dụng chữ Kanji

Các điều kiện Số tiền học bổng
Năm đầu tiên Đã vượt qua N3 JPY 5,000
Đã vượt qua N2 JPY 10,000
Năm 1 và 2 Đã vượt qua N1 JPY 20,000