Tải xuống ứng dụng đăng ký

Quá trình nộp hồ sơ

Tải xuống hồ sơ nhập học.

1

Tải xuống hồ sơ nhập học.
Kiểm tra mục nhập không đầy đủ.

3

Kiểm tra mục nhập không đầy đủ.
Chúng tôi sẽ chính thức nộp đơn.

4

Chúng tôi sẽ chính thức nộp đơn.