Cửa sổ giao diện ứng dụng

Vui lòng gửi ứng dụng trong mẫu dưới đây.

Người phụ trách trả lại sẽ trả lời. Cũng có thể gọi trực tiếp qua điện thoại.

Vui lòng chọn tệp ứng dụng từ đây và tải lên (yêu cầu, tối đa 5MB)

Hãy cẩn thận nếu bạn đang sử dụng điện thoại di động, điện thoại thông minh hoặc email miễn phí.

Chúng tôi có thể không gửi được email trả lời do cài đặt spam, cài đặt từ chối tiếp nhận, v.v. Vui lòng kiểm tra trang của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và đặt nó để bạn có thể nhận miền mdi-tokyo.jp.

Điện thoại [ Các ngày trong tuần 9: 00-17: 00 ]

địa điểm

Tòa nhà MDI 4-2-4 Arakawa, Arakawa-ku, Tokyo 116-0002, Japan